กำหนดการรายงาน วิชา Research Method

การรายงาน

ลำดับที่ รายชื่อ หัวข้อ กำหนดการ
1  นายกิตติ ลิ้มทรงธรรม A Model of Nonverbal Communication and Interpersonal Relationship between Virtual Actors 30 มค 48
2  นายโฆษิต หลักคงคา   6 กพ 48
3  นางสาวชลธิชา แสงงาม Genatic Algorithm ในการจัดตาราง 20 กพ 48
4  นายธรรมรงค์ กำมะณี Network Game Traffic Modelling 13 กพ 48
5  นายมงคล รอดจันทร์ Mobile Robot 30 มค 48
6  นายวิบูลย์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ Digital IMage Processing 6 กพ 48
7  นายอนุชา สุวรรณกูฏ Security protocols in Network mobile devices 13 กพ 48
8  นายฉลอง วิริยะธรรม  Bandwidth management for Campus Network 13 กพ 48
9  นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร OPERATING SYSTEMS GETTING FASTER AS FAST AS HARDWARE 13 กพ 48
10  นายวิรัตน์ ขวัญสุด  ใช้งาน Oracle9i ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วย iSQL*Plus 30 มค 48
11  นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม  เรื่อง  การแปลงข้อมูลแผนที่กระดาษให้เป็นแผนที่เชิงตัวเลขที่มีระบบพิกัดฉากและรายการคำนวณเพื่องานสำรวจรังวัด 6 กพ 48
12  นายอำนาจ ช้างเขียว Artificail Intelligence in Role Playing Game 20 กพ 48
13  นางสาวจิตราวรรณ บุตราช Multi -application  smartcard  user  interface 6 กพ 48
14  นางสาวดวงแก้ว สุวรรณดี Balanced Scorecard 30 มค 48
15  นางสาวตันติมา แสงทอง  ระบบเครือข่ายผ่านดาวเทียม Satellite การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 20 กพ 48
16  นางสาวพรวรินทร์ ทองปฐมรัตน์ OLAP 20 กพ 48
17  นายพินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์  Image Retrival from the world wide web 20 กพ 48
18  นายมณเฑียร กำแหงมิตร Business Forcasting 30 มค 48
19  นายรังสรรค์ คูหากาญจน์  Java Card 6 กพ 48
20  นางสาววันเพ็ญ ชูเมือง E - Learning 20 กพ 48
21  นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  Security Wireless in Communication 13 กพ 48
22  เรือตรีหญิงสมฤทัย คงดิษฐ์ The creation of attractive multimedia contents on the World-Wide-Web 6 กพ 48
23  นายสุดใจ พรมพล  Security for Web Server 13 กพ 48
24  นางสาวสุนันทา ธรรมกิจวัฒน์  M-learning 30 มค 48
25  นายสุวชัย เสียงอ่อน  Web service สำหรับโรงพยาบาล 6 กพ 48
26  นางสาวอโณทัย อัตตาหกุล data mining ในเรื่องของการป้องกันหรือการตรวจจับการบุกรุกข้อมูล (intrusion detect) 13 กพ 48
27  พระมหาอุเทน พูลขวัญ การดำเนินกิจการต่างๆ โดยใช้บัตร smart card  6 กพ 48