Computer Vision

ภาคการศึกษา 2558-2
รหัสวิชา 517482-51, 520484-51, 517451-55, 517482-55

วันที่ เนื้อหา หมายเหตุ
13 มกราคม 2559 แนะนำเนื้อหาในรายวิชา
แบบ 4 หน้าต่อแผ่น  แบบเต็มแผ่น
นักศึกษาควรมีโปรแกรม XnView ไว้ใช้งาน
20 มกราคม 2559 พื้นฐานการประมวลผลภาพ การจัดการภาพระดับพิกเซล
แบบ 4 หน้าต่อแผ่น  แบบเต็มแผ่น