Computer Programming I

ตอนเรียนที่ 1 - 4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
ผู้สอน อ.ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์

ประมวลรายวิชา (outline/syllabus)

ดาวน์โหลด Code::Blocks
หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Mac หรือ Linux ให้ลองค้นอินเตอร์เน็ตหาวิธีติดตั้งที่เหมาะสมกับเครื่องของคุณเองเนื่องจากวิธีการและข้อจำกัดของอีกสองระบบจะหลากหลายมาก

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับระบบตรวจอัตโนมัติ

เอกสารประกอบการสอนบรรยาย

สัปดาห์ หัวข้อ
1
(18 ก.ย. 57)
บทนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
2
(1 ก.ย. 57)
การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า
3
(8 ก.ย. 57)
โครงสร้างภาษาซี ตัวแปร และ การแสดงผลอย่างง่าย
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
4
(15 ก.ย. 57)
ตัวดำเนินการ (operators), การรับข้อมูลเข้า และ การแสดงผลลัพธ์
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]

5
(22 ก.ย. 57)

คำสั่งควบคุม: if, if-else, การซ้อน if ไว้ภายใน if อีกตัว
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
6
(29 ก.ย. 57)
คำสั่งควบคุม: while loop
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
7
(13 ต.ค. 57)
คำสั่งควบคุม: for loop และ do .. while loop
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
8
(20 ต.ค. 57)

การซ้อนลูป (Nested Loop)
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]

9
(27 ต.ค. 57)
แถวลำดับ (อาเรย์/Array)
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
10
(3 พ.ย. 57)
ฟังก์ชัน (Function)
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
11
(10 พ.ย. 57)
ตัวชี้ (Pointer)
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
12
(17 พ.ย. 57)
ฟังก์ชันไลบรารีมาตรฐาน อักขระและสายอักขระ (Standard Library Functions, Character and String) [เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]
13
(24 พ.ย. 57)
สตรัค (struct)
[เอกสารแบบ 4 หน้าต่อแผ่น, เอกสารแบบเต็มหน้า]


เอกสารประกอบการสอนภาคปฏิบัติการ

สัปดาห์ หัวข้อ
1

พื้นฐานการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ส่วนที่ 1 (การคิดวิธีการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์)
[เฉลย ปัญหาปลากระป๋อง, ปัญหาสมัครสมาชิก, ปัญหาขับรถตามให้ทัน]

พื้นฐานการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ส่วนที่ 2 (กระบวนการคำนวณแบบวนลำดับต่อเนื่อง)
[เฉลย The Voice SU]

2
การเขียนโฟลวชาร์ตและซูโดโค้ด : การใช้โครงสร้างการตัดสินใจ
[เฉลย ข้อ 7 และ 8 ปลากระป๋อง, ข้อ 14 รถตู้ และ ข้อ 15 The Voice SU]
3

การเขียนโฟลวชาร์ตและซูโดโค้ด : การใช้โครงสร้างการทำซ้ำ
[เฉลย ข้อ 7, 8 และ ข้อ 9, 10]
[เฉลย ข้อ 11 วันที่ตัดเสื้อแล้วเสร็จ, ข้อ 12 รถตู้ และ ข้อ 13 The Voice SU]

4 เตรียมตัวสอบย่อย (ตัวอย่างข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย)
5

พื้นฐานภาษาซีและการใช้ if else
[เฉลย ข้อ 12 เลือกตัวดำเนินการ และ ข้อ 13 ค่าสัมบูรณ์, ข้อพิเศษ ATM ง่าย ๆ,
ข้อพิเศษ ทอนเงินแบบนับเฉพาะจำนวนแบงค์และเหรียญที่จะใช้ และ
ข้อพิเศษ ทอนเงินแบบแสดงจำนวนแบงค์และเหรียญที่ใช้จริง]

6 การวนซ้ำด้วย while loop
7 การวนซ้ำด้วย for loop
[เฉลยข้อ Reserve3Vans และ ข้อ TheVoiceSU ขอให้สังเกตด้วยว่าการพิมพ์ผลลัพธ์นั้นเราจะต้องคำนึงถึงการใส่ \n เพื่อให้ผลลัพธ์ถูกจัดอยู่ในรูปแบบที่โจทย์ระบุมา]
8 การซ้อนลูป (nested loop)
9 อาเรย์หนึ่งมิติ
[เฉลยข้อ Number Occurrence และ Road-Side Shop]
10 อาเรย์สองมิติ
11 อาเรย์และฟังก์ชัน (array and function)
12 รูึลึกเรื่องอาเรย์
13 สตรัค
รวมทุกสัปดาห์ ดาวน์โหลดรวมเล่มแบบฝึกหัดปฏิบัติการ
อื่น ๆ คำชี้แจงเกี่ยวกับผลการตรวจจากเกรดเดอร์

 

ข้อสอบเก่า

รวมเล่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2 ถึง 2556-2 (5 ภาคการศึกษา)

เฉลยข้อสอบย่อยครั้งที่ 1

  ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย

  ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาปลาย

  ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาต้น

  ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาปลาย

เฉลยข้อสอบกลางภาคส่วนปฏิบัติการ

  ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย

  ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาต้น

  ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาปลาย

  ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาต้น 

เฉลยข้อสอบกลางภาคส่วนบรรยาย

  ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย

  ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาต้น

  ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาปลาย

 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาต้น

เฉลยข้อสอบย่อยครั้งที่ 2 ถึง 5

เฉลยข้อสอบย่อยครั้งที่ 2 (2554-2 ถึง 2556-2)

เฉลยข้อสอบย่อยครั้งที่ 3 (2554-2 ถึง 2556-2)

เฉลยข้อสอบย่อยครั้งที่ 4 (2554-2 ถึง 2556-2)

เฉลยข้อสอบย่อยครั้งที่ 5 (2554-2 ถึง 2556-2)

เฉลยข้อสอบย่อยครั้งที่ 5 2557-1

เฉลยข้อสอบปลายภาคส่วนบรรยาย

  ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย

  ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาต้น

  ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาปลาย

  ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาต้น

  ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาปลาย

เฉลยข้อสอบปลายภาคส่วนปฏิบัติการ

ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย

ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาต้น

ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาปลาย

ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาต้น

ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาปลาย ชุดที่ 1

ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาปลาย ชุดที่ 2

คะแนนสอบและข้อสอบภาคการศึกษาปัจจุบัน

สรุปรวมคะแนนสอบย่อยสองครั้งและสอบกลางภาค

คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 แยกตามข้อ (ข้อสอบ)
คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2 (ข้อสอบ)
ข้อสอบย่อยครั้งที่ 3 พร้อมเฉลย
ข้อสอบย่อยครั้งที่ 4 พร้อมเฉลย
ข่อสอบย่อยครั้งที่ 5 พร้อมเฉลย
คะแนนสอบกลางภาคส่วนบรรยายแยกตามข้อ (ข้อสอบ)
คะแนนสอบกลางภาคส่วนปฏิบัติ (ข้อสอบ และ เฉลย)
คะแนนสอบปลายภาคส่วนบรรยาย (ข้อสอบ และ เฉลย)
คะแนนสอบปลายภาคส่วนปฏิบัติ (ข้อสอบ และ เฉลย)
สรุปผลการศึกษาตลอดภาคการศึกษา