Senior project

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่โครงงานปริญญานิพนธ์ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา อาจารย์อรวรรณ เชาวลิต ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป หามีหน่วยงานราชการใดสนใจ ในงานไม่ว่าชิ้นใดยินดีให้คำปรึกษาพร้อมบริการ source code, set up, คู่มือการใช้งาน และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ โปรแกรมอื่นๆ ทางเรายินดี พัฒนาให้ในระดับของาน โปรเจคจบ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการเรียนรู้การทำงานจริงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่เก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ( ทั้งนี้ต้องทำใจระดับหนึ่งในความเสี่ยงที่จะไม่เสร็จ :) ) ดังนั้นเนื้อหาสาระโครงงานปริญญานิพนธ์ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้จึงอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด หากผูู้ใดนำข้อมูลในเว็บไชต์นี้ไปใช้ไม่ว่าทางใดก็ตาม หากมีการนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตนเช่น คัดลอกเป็นโปรเจคจบ หรือคัดลอกส่งเป็นผลงานวิชาการของตนเองไม่ว่ากรณีใดๆเราถือเป็นกรณีร้ายแรงในระดับการศึกษา จะติดตามทวงความถูกต้องให้ถึงที่สุด

ปีการศึกษา 2555

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบการจองโสตทัศนูปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย ในกรณีศึกษาส่วนงานโสตทัศนูปกรณ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

e-Serving Audio-Visual System Case study by Audio Visual Unit Mahidol University International College

*ตัวอย่างหน้าแรกของระบบ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบท- บาทในด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งเครือข่ายที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย เพื่อเน้นการให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ เราจึงนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาปรับปรุงระบบการจองแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบการจองโสตทัศนูปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย ในกรณีศึกษาส่วนงานโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยให้ผู้ใช้จองโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว สามารถรองรับการทำงานได้ตลอดเวลาระบบมีการเลือกโสตทัศนูปกรณ์ให้ผู้ใช้งานตามเงื่อนไขด้วยวิธีต้นไม้การตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั่งระบบมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปตัดสินใจในการคิดค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้เหมาะสม หรือจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้อย่างสมเหตุสมผล และได้พัฒนาระบบจัดสรรงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทุกคนมีงานที่สมเหตุสม ผล และมีปริมาณงานที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้หลักการของฮังกาเรียน (Hungarian Algorithm) ในการอ้างอิง นอกจากนี้แล้วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ออกแบบเป็นเชิงวัตถุ (Object-oriented) ซึ่งพัฒนาบนภาษาพีเอชพี (PHP) และออกแบบภายใต้หลักการของ Model-View-Controller (MVC) ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นในการแก้ไข และปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นอย่างมาก และสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและง่ายในการปรับปรุง

• site referrence : e-Serving Audio-Visual System Case

ผู้จัดทำ นางสาวชนจันทร์ แสงมั่ง, นางสาวปภัสสร ยืนยง  • ปีการศึกษา 2555  • 

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบการลาแบบออนไลน์ : กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

Online Leave Approval System : A Case Study of Office of the President TalingChan Campus Silpakorn University

*ตัวอย่างหน้าแรกของระบบ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเครือข่ายที่สำคัญสำหรับการกระจายข่าวสาร หรือทำกิจกรรมใดๆ ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่บุคลากรภายในองค์กร เราจึงนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาปรับปรุงการลาในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบการลาแบบออนไลน์ กรณีศึกษาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ช่วยให้การลาของบุคลากรภายในองค์กรเกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งระบบลาออนไลน์สามารถรองรับการทำงานได้ตลอดเวลา ภายในระบบมีการทำใบลา ตรวจสอบใบลา อนุมัติใบลา การติดตามสถานะใบลา และการขอยกเลิกใบลา เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถขอลาหยุดได้ทันที อีกทั้งระบบยังมีการติดตามสถานะใบลาเพื่อให้บุคลากรทราบว่าใบลาที่ส่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของใคร และอยู่ในขั้นตอนใด และยังแสดงจำนวนวันลาทั้งหมดตามประเภทการลา คือ การลาป่วย การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ซึ่งสามารถคำนวณวันลาได้จากอายุการทำงานของบุคลากรตามกฎการลา ในการอ้างอิง เพื่อให้บุคลากรมีความสะดวกและรวดเร็วในการขอลาหยุด นอกจากนี้แล้วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ออกแบบเป็นเชิงวัตถุ (Object-oriented) ซึ่งพัฒนาบนภาษาพีเอชพี (PHP) และออกแบบภายใต้หลักการของ Model-View-Controller (MVC) ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขและปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นอย่างมากซึ่งสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและง่ายในการปรับปรุง

• site referrence : Online Leave Approval System

ผู้จัดทำ นางสาวทักษรา โพธิ์อุบล , นางสาวยุพาพรรณ อาทิตย์กวิน  • ปีการศึกษา 2555  • 

 
Templated by free website templates