โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

(Information Technology Professional Examination: ITPE)

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช (NSTDA Academy) ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคีภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC อันได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ การสอบนี้เหมาะสำหรับชาวไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ อีกทั้งในกลุ่มตำแหน่งอื่น ที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอทีของตนเองอีกด้วย

ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีที ด้านการประเมิน IT Competency ของบุคลากร ซึ่งมาตรฐานข้อสอบ ITPE นั้น ใช้วัดทักษะของบุคลากรทางด้าน IT ได้ครอบคลุมในหลายๆ มิติ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น ผลการทดสอบของ ITPE ยังสามารถนำมาช่วยทำ Competency เพื่อวางแผนในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน IT ขององค์กรได้อีก ซึ่งบุคลากรคนใดมีจุดอ่อนในมิติไหน ก็จะเน้นการพัฒนาในมิตินั้นๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง และเสริมสร้างบุคลากรทางด้าน IT ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

 

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <คลิก>)

 

ประเภทของการสอบ

 

1. การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอที เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไอทีที่อาจไม่ได้เรียนทางด้านไอทีโดยตรง หรือนิสิตนักศึกษาด้านไอทีที่ต้องการวัดความรู้พื้นฐาน ขอบเขตความรู้ของการสอบ IP มี 3 ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

2. การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) เหมาะสำหรับบุคลกรไอทีที่เรียนทางสายไอทีโดยตรง เข่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ได้แก่ ทฤษฏีพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการ เป็นต้น

 

ลักษณะการสอบและเกณฑ์การสอบผ่าน

การสอบ ITPE เป็นการสอบข้อเขียน มีข้อสอบฉบับอังกฤษซึ่งเป็นข้อสอบกลางที่ใช้ในกลุ่มประเทศ ITPEC และข้อสอบฉบับแปลเป็นภาษาไทย

1. ระดับ IP เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple-choice question) จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 165 นาที (เวลา 9.30 น.-12.15 น.) ขอบเขตเนื้อหามี 3 หมวด ได้แก่ Strategy (กลยุทธ์) ประมาณ 35% Management (การจัดการ IT) ประมาณ 25% และ Technology (เทคโนโลยี) ประมาณ 40%

เกณฑ์การสอบผ่าน ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% (ปรับลดจากเดิม 60% ตั้งแต่การสอบครั้งที่ 1/2555) และ ต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 30% ของคะแนนในหมวดนั้นๆ

2. ระดับ FE แบ่งการสอบออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย

- ข้อสอบภาคเช้า (Morning Exam) เป็นข้อสอบแบบตัวเลือก (multiple-choice question) จำนวน 80 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 150 นาที (เวลา 9.30 น.-12.00 น.)

- ข้อสอบภาคบ่าย (Afternoon Exam) เป็นคำถามแบบยาวแบ่งตามกลุ่มความรู้ มีประมาณ 7-8 ข้อใหญ่ ให้เติมคำตอบที่เหมาะสมจากตัวเลือก ใช้เวลาไม่เกิน 150 นาที (เวลา 13.30 น.-16.00 น.)

เกณฑ์การสอบผ่าน ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ทั้งนี้ หากสอบผ่านแค่เพียงภาคเช้าหรือภาคบ่าย สามารถเอาคะแนนของตอนที่สอบผ่านไปใช้ในการสอบครั้งหน้าและสอบเฉพาะตอนที่ยังไม่ผ่านเท่านั้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในมาตรฐานวิชาชีพไอที

        กรณีผู้สมัครเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรีและมีบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่หมดอายุก่อนวันสอบ จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบ

 

ประเภทผู้สมัครและค่าสมัครสอบ

        บุคคลทั่วไป (ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท กรณีชำระเงินผ่านศูนย์สอบ ม.ศิลปากร จะได้รับส่วนลดเหลือ 800 บาท)

        นักเรียน/นักศึกษาทั่วไป ไม่เกินระดับปริญญาตรี (ค่าสมัครสอบ 500 บาท กรณีชำระเงินผ่านศูนย์สอบ ม.ศิลปากร จะได้รับส่วนลดเหลือ 300 บาท)

        นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ค่าสมัครสอบ 300 บาท โดยจะต้องชำระเงินผ่านศูนย์สอบ ม.ศิลปากร เท่านั้น)

        บุคลากร สังกัดทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ (ค่าสมัครสอบ 800 บาท โดยจะต้องชำระเงินผ่านศูนย์สอบ ม.ศิลปากร เท่านั้น ทั้งนี้จะได้รับสิทธิ์ในการขอยกเว้นค่าสมัครสอบเฉพาะครั้งแรกของการสมัครสอบในแต่ละระดับ)

        บุคลากร สังกัดทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไม่ใช่ตำแหน่งอาจารย์ (ค่าสมัครสอบ 800 บาท โดยจะต้องชำระเงินผ่านศูนย์สอบ ม.ศิลปากร เท่านั้น)

หมายเหตุ เฉพาะผู้สมัครที่มีฐานะเป็นนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เข้าร่วมการสอบเฉพาะครั้งที่ผ่านมาที่ได้มีการจัดสอบล่าสุด ซึ่งมีคะแนนสอบในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 30% และมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50% ซึ่งถือว่ายังสอบไม่ผ่านเกณฑ์นั้น จะได้รับยกเว้นการชำระค่าสมัครสอบเป็นกรณีพิเศษ

 

กำหนดการสมัครสอบ

ครั้งที่ 1/2557

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร/ชำระเงินค่าสมัครสอบ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

ระดับที่เปิดสอบ

- Information Technology Passport Examination (IP)

- Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ครั้งที่ 2/2557

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร/ชำระเงินค่าสมัครสอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

ระดับที่เปิดสอบ

- Information Technology Passport Examination (IP)

- Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

- Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

กำหนดการสอบ

ครั้งที่ 1/2557

วันสอบ

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

สถานที่สอบ

ห้อง ร.วท.1 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 2/2557

วันสอบ

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

สถานที่สอบ

- ยังไม่กำหนด -

 

กำหนดการติวสอบ (อบรมเตรียมสอบ)

ครั้งที่ 1/2557 (รายวิชา IP)

วันและเวลา

วันที่ 19-20 เมษายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่

ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียนเข้าร่วมติวสอบ

แบบฟอร์มแจ้งความจำนง (หมดเขต 17 เมษายน 2557)

ครั้งที่ 2/2557 (รายวิชา IP)

วันและเวลา

- ยังไม่กำหนด -

สถานที่

- ยังไม่กำหนด -

ลงทะเบียนเข้าร่วมติวสอบ

แบบฟอร์มแจ้งความจำนง (ยังไม่เปิด)

!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติวสอบใดๆ ทั้งสิ้น !!!
(ฟรี เอกสารประกอบ อาหาร และเครื่องดื่ม)

หมายเหตุ

-          ผู้สมัครสอบที่ได้แจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการติวสอบกับศูนย์สอบ ม.ศิลปากร แต่ไม่มาเข้ารับการติวในวันที่กำหนดโดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าให้แก่ศูนย์สอบ ม.ศิลปากร ทราบ 5 วันก่อนถึงวันติว จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการติวสอบและการร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในการจัดสอบครั้งต่อๆ ไป

-          ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการติวสอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีผู้เข้าร่วมรับการติวสอบน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสอบ

ขอให้ศึกษารายละเอียดและดำเนินการลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ผ่านทางสถาบันวิทยาการ สวทช. ตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ขั้นตอนการสมัครสอบ จากเว็บของ สวทช. <คลิก>

ในกรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ดังกล่าว ให้เลือกประเภทของการสอบ (IP หรือ FE อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเลือกศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ***ข้อสำคัญ*** หากไม่ทำการลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บของ สวทช. ดังกล่าวจะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์

 

การชำระเงินค่าสมัครสอบ

ภายหลังจากที่ลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์กับทาง สวทช. เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในกำหนดรับสมัครสอบวันสุดท้ายไว้มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์ โดยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.       การชำระเงินให้กับ สวทช. โดยตรง สามารถศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ วิธีการชำระเงิน จาก <คลิก>

*** ทั้งนี้ หากเลือกวิธีการชำระเงินให้กับทาง สวทช. โดยตรงนี้ ผู้สมัครจะไม่ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมใดๆ ***

2.       การชำระเงินผ่านทางศูนย์สอบ ม.ศิลปากร โดยผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์รับส่วนลดพิเศษตามที่ระบุไว้จำเป็นต้องเลือกวิธีนี้เท่านั้น

        โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บมจ. ธนาคารทหารไทย สาขานครปฐม เลขที่ 352-2-55377-9 ชื่อบัญชี "วัสรา รอดเหตุภัย"

        กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มชำระเงินผ่านศูนย์สอบ ม.ศิลปากร ที่ <คลิก>

        ส่งสำเนาหลักฐาน/ใบนำฝากเงินธนาคาร พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ ให้กับศูนย์สอบ ม.ศิลปากร (ไม่ใช่ สวทช.) ทางอีเมล itpe@cp.su.ac.th โดยสแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงิน (ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบให้ชัดเจน) และระบุหัวข้อ (Subject) ของอีเมลว่า "ชำระเงิน ITPE"

* กรณีที่ชำระค่าสมัครสอบด้วยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคารสำหรับเป็นค่าสมัครสอบของผู้สมัครมากกว่า 1 รายใน 1 รายการ ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครทุกรายให้ชัดเจนด้วย

* กรณีชำระเงินผ่านศูนย์สอบฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จรับเงินแยกให้แก่ผู้สมัครแต่ละราย เนื่องจากทางศูนย์สอบฯ จะรวบรวมเงินและนำส่งแก่ทาง สวทช. ในคราวเดียวกัน เนื่องจากทาง สวทช. มีข้อกำหนดว่าจะออกใบเสร็จรับเงินยอดรวมในนามศูนย์สอบฯ โดยที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงินแยกในนามของผู้สมัคร ดังนั้น หากต้องการใบเสร็จรับเงินในนามของผู้สมัครเองขอให้ชำระเงินแก่ทาง สวทช. โดยตรงซึ่งในกรณีนี้อาจจะทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสมัครสอบ

* ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ

ภายหลังจากที่ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้หมั่นติดตามการประกาศข้อมูลข่าวสารและศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสอบที่ประกาศโดย สวทช. ได้ที่เว็บไซต์หลักโครงการฯ http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/sss และเว็บไซต์ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.cp.su.ac.th/itpe

 

การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

ผู้ที่ได้สมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะมีสิทธิ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จัดโดยโครงการฯ เช่น การติวเพื่อเตรียมตัวสอบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สมัครได้แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับโครงการฯ แล้วแต่ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าให้แก่โครงการฯ ทราบ 5 วันก่อนถึงวันจัดกิจกรรมเหล่านั้น ทางโครงการฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในการจัดสอบครั้งต่อๆ ไป

 

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย (อีเมล: itpe@cp.su.ac.th) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-245334 ถึง 35 หมายเลขภายใน 28703, 28704

 

URL: http://www.cp.su.ac.th/itpe