โครงการ Microsoft DreamSpark for Academic Institutions

 

            ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมโครงการ Microsoft DreamSpark for Academic Institutions [ โครงการเดิม คือ MSDN-AA (Microsoft Developer Network - Academic Alliance) ] ของทางบริษัทไมโครซอฟต์ซึ่งได้มอบสิทธิพิเศษให้คณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาความสามารถและมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลาย โดยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของทาง Microsoft โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น โดยซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการ สามารถนำไปใช้กับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคณาจารย์และนักศึกษาได้อีกด้วย

 

            ตัวอย่างซอฟท์แวร์ในโครงการที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น Office Accounting Professional, Office Communicator, Office Project Server, Visual Studio, Windows XP/Vista/7/8, Windows Server, Visio, Project, SQL Server, OneNote, Virtual PC, Visual Basic, Visual C++, Visual C#, InfoPath, MapPoint, .Net, Access, MSDN Library, Access, Exchange Server และอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถเข้าดูรายชื่อซอฟต์แวร์ทั้งหมดและดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/Mg391

 

            อนึ่ง ซอฟต์แวร์ในโครงการนี้ที่ถูกดาวน์โหลดเพื่อนำไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของคณาจารย์และนักศึกษานั้นจะมี License ที่สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ทางการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บุคคลภายนอกโครงการใช้อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ยังให้สิทธิ์ที่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่แล้วนั้นได้ต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องลบซอฟต์แวร์ออกจากเครื่องแต่อย่างใด

 

            อย่างไรก็ตาม บางซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows Vista, Windows 7, Windows 8 เป็นต้นนั้น เมื่อทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้วระบบจะทำการสร้าง License Key (Serial No) ให้อัตโนมัติสำหรับเพื่อใช้การติดตั้งซอฟต์แวร์ ซึ่ง License Key นั้นจะมีค่าไม่ซ้ำกันเลยสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและจะต้องนำไปใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้น หากติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องและใช้ License Key ที่ซ้ำกันอาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นั้นได้เลย ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษา License Key ไว้อย่างปลอดภัยและห้ามนำไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด เนื่องจากระบบจะไม่สามารถสร้าง License Key ให้แก่ท่านใหม่ได้อีก

 

            ทั้งนี้หากบุคลากร/นักศึกษาของภาควิชาคอมพิวเตอร์สนใจสมัครเข้าใช้ระบบนี้ สามารถโหลดแบบฟอร์ม (ที่นี่) กรอกข้อมูลการลงทะเบียนชื่อและนามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งที่อยู่อีเมลซึ่งจะต้องเป็นอีเมลของภาควิชา (@cp.su.ac.th) หรือของมหาวิทยาลัย (@su.ac.th) เท่านั้น และนำส่งที่สำนักงานภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลังจากการลงทะเบียนบนระบบเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการตอบกลับการลงทะเบียนพร้อมทั้งส่งรหัสผ่าน (password) สำหรับการเข้าใช้ระบบไปยังอีเมลที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้เองภายหลังจากการเข้าระบบได้แล้ว

 

            รายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งกฎข้อระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.dreamspark.com และหัวข้อ Help ในเว็บไซต์ http://goo.gl/Mg391

 

            หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานใดๆ สามารถติดต่อ อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย (wasara at cp.su.ac.th)

 

เข้าใช้งานระบบ